รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2นายรังสรรค์ คำชาย 032437172 
107ชาวไร่นายพร เกาทัณฑ์ทอง 032430784 
108นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลย์สงเคราะห์)นายสมหมาย อ่วมอินจันทร์ 032471690 
110บ้านดอนขุนห้วย  032404561 
111บ้านดอนมะกอก  032456154 
112บ้านทุ่งขามนางหยาดฝน แพทเทอสัน 032460105 
113บ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์)นายธวัชชัย สาครสิทธิศักดิ์ 032449370 
114บ้านเนินทราย  032460111 
115บ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล)  032591169 
116บ้านบ่อหลวง  032460113 
117บ้านบางเกตุนางสาวเยาวภา นาเมือง 032472071 
118บ้านบางเก่านางบุญเจือ เสียงวัฒนะ 032503054 
119บ้านโป่งแย้  032460109 
120บ้านพุหวายนายสุริยะ ทรัพย์สิน 0871717538 
121บ้านร่องระกำนางชลิดา จันทฤกษ์ 032471498 
122บ้านรางจิก  032404974 
123บ้านไร่ใหม่พัฒนา  032471018 
124บ้านหนองขาม  032460112 
125บ้านหนองเขื่อนนายสมโชค มีเสียง 032460106 
126บ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์)นางศิริรุ่ง หทัยรัตนานนท์ 032460114 
127บ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์)นางภัทรกานต์ ทัศน์แก้ว 032470169 
128บ้านหุบกะพงนางสาวขวัญพัฒน์ โชติทิพยรัตน์ 032471408 
129บ้านอ่างหิน  032593207 
130วัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จำนง)นางสาวอุบล เรืองทับ 032456148 
131วัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา)นางนฤมล ถาวรกูล 032448383 
132วัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท)นางอารีย์ คำเพ็ง 032448381 
204เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)  032461023 
205บ้านเขากระปุกนางนันทรัตน์ บุญเชื้อ 032404748 
206บ้านเขาอ่างแก้วนางสาวกมลวรรณ สืบสาย 032460139 
207บ้านดอนเตาอิฐ  032591210 
208บ้านท่ากระเทียมนางสาวปุญณิกา งามประดิษฐ์ 032461024 
209บ้านท่ามะริด  032458223 
210บ้านท่าไม้รวก  032403401 
211บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)นายปัญญา ทัศน์แก้ว 032461114 
212บ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)นางลัดดาวัลย์ ก๊วยศิริกุล 032458184 
213บ้านท่าโล้  032463163 
214บ้านท่าหัวลบนางสาววันทนา เบญจศีล 032596064 
215บ้านทุ่งโป่ง  032460144 
216บ้านในดงนางธนวรรณ อภัยพงศ์ 032404557 
217บ้านโป่งเกตุนางสาวกาญจนศิริ พวงแตง 032460140 
218บ้านโพรงเข้  032460143 
219บ้านแม่ประจันต์นายวิทูร ยศธนวรกุล 032461525 
220บ้านยางชุมนายอาทิตย์ ทองอ่อน 032404937 
221บ้านสระพระ  032449267 
222บ้านสารเห็ดนางสาวพนิดา เจริญยิ่ง 032458224 
223บ้านหนองเกตุนายนิรชัย ขวัญเมือง 032452446 
224บ้านหนองขานางนางณิชกานต์ เขี้ยวแก้ว 032404595 
225บ้านหนองเขาอ่อน  032460806 
226บ้านหนองแขมว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราพร สุขวงศ์ 032461490 
227บ้านหนองคอไก่  032404749 
228บ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)นางสุรัตน์ กันล้อม 032416336 
229บ้านหนองตาฉาว  032460141 
230บ้านหนองเตียนนางณัฐกฤตา อำมฤต 032404993 
231บ้านหนองน้ำถ่ายนางสาวทัพพ์พรรณ ศรีบัวอ่อน 032499417 
232บ้านหนองบ้วย  032437514 
233บ้านหนองโรงนายสุรชัย เอี่ยมสอาด 032452157 
235บ้านหันตะเภา  032460116 
236วัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103นางสาวมนตรา แช่มเทศ 032461825 
237วัดเขาปากช่อง  032404562 
238วัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)นางฐาปรัศมิ์ ทัพน้อย 032461022 
239วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร)นางสาวฐิติรัตน์ กลิ่นจันทร์ 035452364 
240วัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์)  032416527 
241วัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์)นางวิรงรอง ปราโมทย์ 032461511 
242วัดท่าเหว  032416526 
243วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)นางสุภาวดี เมฆน้อย 032458304 
244วัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง)  032452447 
245วัดวังไคร้นายสุพล จิรประเสริฐวงศ์ 032463249 
247วัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)นางสุภาพร ทางทอง 032452363 
248วัดหนองบัว  032404596 
249สหกรณ์บำรุงวิทย์  032461491 
302บ้านซ่อง (ประชากรบำรุง)นายพิเชษฐ แสงน้อย 032506246 
303บ้านดงห้วยหลวงนางสาวอัครวรรณ เผือกผ่อง 032583384 
304บ้านโป่งสลอดนายเทิดศักดิ์ พราหมณ์ฤกษ์ 032583021 
305บ้านพุตุม  032460119 
306บ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์)นางสุภัสสร เอกนก 032583258 
307บ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง)  032440766 
308บ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์)  032492215 
309บ้านหนองไก่เถื่อนนางทิพานัน อินทร์เรือง 032403498 
310บ้านหนองจอกนายดัชนัย ทางทอง 032491591 
312บ้านแหลมทองนางบุญภา นามปักษา 032446630 
313วัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา)นายไพลิน นวมสุข 032506125 
314วัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี)  032426374 
315วัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์)นายลือนาม คิดอยู่ 032583257 
316วัดช่อม่วงนางสาวสายใจ อยู่ฉิม 032586300 
317วัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์)  032583383 
318วัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง)นายศักดิ์ชัย กิ่งไม้กลาง 032491314 
320วัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย)นางสาวสาพิตี ข้อออ 032491311 
321วัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)นายสรายุทธ อนันตศิริ 032499416 
322วัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง)นางสาวจันทร์ทิมา สว่างใจ 032491313 
323วัดโพธิ์ลอย (เรือนวงศ์ผดุง)นางสมจิตร์ เลิศอาวาส 032583256 
324วัดม่วงงามนางอรวรรณ เกตุรัตน์ 032588297 
325วัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128)นายปรีดา เทียนชัยแสง 032491312 
327วัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร)นางสาวศุภลักษณ์ คำขยาย 032491308 
328วัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิตร)นางกันยารัตน์ แย้มศรีแก้ว 032492389 
329วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)นางสาวเปรมทิพย์ สะอาดเอี่ยม 032499415 
330วัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์)นางฉวีวรรณ ม่วงปรางค์ 032493236 
331วัดหว้านายชยทัศน์พงษ์ กิจเพิ่มพูน 032404559 
333วัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์)  032588296 
403ชลประทานแก่งกระจาน  032459169 
405บ้านซ่องว่าที่ร้อยตรีกระแสร์ พูลสวน 032465164 
406บ้านด่านโงนายอนุรักษ์ ทับสมบัติ 032460108 
407บ้านต้นเกด  032460131 
408บ้านตะเคียนงาม  032460156 
409บ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์)นางสาวนุชลี เอี่ยมสิน 032459095 
410บ้านทุ่งเคล็ด  032460102 
411บ้านน้ำทรัพย์  032460100 
412บ้านป่าเด็งนายสังเวียน อิ่มเจริญ 032460103 
413บ้านพุเข็ม  032460154 
414บ้านพุสวรรค์นายอนุพงศ์ ขันกา 032460152 
415บ้านมะขามโพรง  032460151 
417บ้านวังนางนวล  032460104 
418บ้านหนองปืนแตกว่าที่ร้อยโทณัฐพัชร เถกิงกร 032460147 
419บ้านหนองมะกอก  032404989 
420บ้านหนองสะแก  032460101 
422บ้านหนองหงษ์  032403472 
423บ้านห้วยกวางจริงนายปริญญา พวงจันทร์ 032404709 
424บ้านห้วยปลาดุก  032422183 
425บ้านห้วยไผ่  032460107 
426บ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์)  032460149 
427อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนางสาวภมรวรรณ แป้นทอง 032460146 
428บ้านแม่คะเมยนางสาวอทิตยา โกงกาง   
429บ้านหนองโสน